bomrun svg

بومران چگونه کار می کند؟

کارفرما

۱

برای برون سپاری پروژه داخل سایت بومران اکانت

شخصی خود را ایجاد کنید.

ایجاد حساب کاربری

۲

در صفحه خدمات، دسته بندی مورد نظر خود را برای انجام پروژه توسط فریلنسر انتخاب کنید.

۳

یکی از پکیج های ارائه شده بومران را انتخاب کنید.

ایجاد حساب کاربری

۴

پس از پرداخت، بومران پروژه شما را به فریلنسر متخصص و منتخب ارجاع می‌دهد.

۵

پروژه شما پس از عبور از فیلترهای بومران بر اساس فرآیندهای تعیین شده، در زمان مشخص اجرا خواهد شد.

ورود به پنل بومران

۶

در انتها پروژه تحویل کارفرما داده میشود تا تایید نهایی شود.